gift card

 100,000 դրամ արժողությամբ նվեր քարտ

  • Նվեր քարտը կարող եք օգտագործել 999, 000 դրամ և ավել գնման դեպքում,
  • Չի հատվում 15% -ից բարձր զեղչերի դեպքում,
  • Unique offers տեսականուց ապրանքները հասանելի չեն նվեր քարտով գնման համար,
  • Նվեր քարտը ենթակա է մեկանգամյա օգտագործման, 
  • Մեկ անձը չի կարող օգտագործել մեկ նվեր քարտից ավել։ 
  • Նվեր քարտը գործում է մինչև 31․12․2021։